1 Ekim 2023, Pazar

Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi Cami

Üsküdar Sultantepe’de Kirişçi Sokak’ta bulunan Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi Cami, 1730 yılında Şeyhülislâm Mirzazade Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Caminin sağ tarafındaki duvara asılı levhada, Hadikâ’dan alınan şu 22 mısra mevcuttur:

Mirzazâde fazl-ı rahle
Müfti-i dehr-i âlem mele
Görüb bir gice bir mübeşşire kim
Haberdârın andadır cümle
Ya’ni bu buk’a-i mübârekede
Seyyidü’l-halk sâhibu’l-hâle
Oldu bir demde cilvekâr amma
Nûr ile doldu oldu pür-şu’le
Ol lisân-ı fasih Hak günden
Cereyan itdi mebhas hele
Ma’nâ-yı hulleti suâl itmiş
Hâlin eğmiş o sâhibu’l-vusle
Oldu hayli zamân bu rüyâ
Hâlet-engiz o hadi seble
Âkibet oldu ana ol hâlet
Vaz’-ı mescit bu buk’aya âle
İşidince bu ma’nâyı İlmî
Ol fakîr ü hakîr zevkle
Eyleyüb işbu kıssaya îmâ
Kafiye tenk iken bilâ-mehle
Feyz ü ilhâmla didi târîh
Cami’-i Nûr mescidü’l-hâle
1143

Tek minareli ve tek şerefeli olan bu cami, beş ayrı desende çinilerle kaplıdır. Çiniler, 18. yüzyılın çinilerinin en güzel örnekleri olup Edirnekapı civarındaki Tekfur Sarayı’nda yapılmıştır.

Resimler

Harita


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir